Oversatte bøker

Religionshistorie og teologi
Justitia et Pax
Kirken og rasismen

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: The Church and Racism
St.Olafs forlag 1990

Skriftet er utarbeidet av den katolske kirkes kommisjon Justitia et Pax. Kommisjonen Rettferdighet og fred i Oslo katolske bispedømme vil med utgivelsen av denne lille boken være med på å vise vei mot et mer menneskeverdig samfunn.

Michael Sievernich
Gud og de fattige

oversatt av Kåre A. Lie fra tysk: Gott und die Armen
St.Olafs forlag 1990

Den form for teologi som kalles "frigjøringsteologi", vokste fram i Latinamerika fra begynnelsen av 70-årene og utover. Den vekker frykt og bekymring hos noen, mens andre finner håp i den. De som ønsker å skaffe seg et grunnlag for egne meninger i diskusjonen omkring dette emnet, må først legge eventuelle fordommer til side og deretter skaffe seg informasjoner om denne "frigjøringsteologien" som blir diskutert langt ut over kirkens grenser. Boken er etter en programpost i Radio Vaticana i juni 1986.
.

Elisabeth Aasen
Det skjønnes hage

tre kapitler oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk (Julian of Norwich) og tysk (Mechtild av Hackeborn og Gerdrud den store av Helfta)
Pax forlag 1996

Forfatteren forteller om betingelsene for kvinners liv og diktning i middelalderen. men først og fremst lar hun kvinnene selv komme til orde gjennom et rikt utvalg oversettelser av tekster i alle sjangere.


Walter Burkert
Oldtidens mysteriekulter

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: Ancient Mystery Cults
Pax forlag 1997

Denne boken gir en fremstilling av antikkens religion. Forfatteren forteller om de forskjellige mysteriekultene som preget den antikke kultur, og hvordan mytene lå til grunn for de forskjellige ritualene.


Britt Mari Näsström
Frøya, den store gudinnen i Norden
,
oversatt av Kåre A. Lie fra svensk (manus)
Pax forlag 1998

Boken forteller om den mektige og selvstendige gudinnen Frøya. Hun er kjærlighets- og fruktbarhets- gudinne, trollkvinne og magiker, stridsgudinne, skjebnegudinne og mottager av døde i dødsriket. Frøyas røtter kan søkes i den indoeuropoeiske språkkultur som kan spores fire tusen år tilbake i tid. Forfatteren av boken er svensk professor i religionshistorie.

Leo Hjortsø
Greske guder og helter

oversatt av Kåre A. Lie fra dansk: Græske guder og helte
Pax forlag 1998

Boken er både et oppslagsverk og en samling fortellinger fra den antikke gudeverdenen. Den gir en fullstendig oversikt over alle kjente greske guder og helter, og over sagn og myter fra den greske antikken.

Jane Hope
Sjelens hemmelige språk

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: The Secret Language of the Soul
Cappelens forlag 1998

Denne boken tar leseren med på en utfordrende reise i menneskets sinn, i de forestillinger vi har om oss selv og vår plass i kosmos. Den gir oss symbolene og trossystemene, ritualene og mysteriene i verdens religioner, og forklarer enkelt og presis nøkkelbegreper og praksis innenfor jødedommen, kristendommen, islam, hinduismen, buddhismen, shintoismen, sjamanismen og forskjellige naturreligioner.


Jonathan Z. Smith
Å finne sted
. Rommets dimensjon i religiøse ritualer
oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: To Take Place. Toward Theory in Ritual
Pax forlag 1998

Forfatteren påpeker hvordan rommet representerer et underliggende mønster man umulig slipper utenom i religiøse sammenhenger. Han viser videre hvordan rommet i seg selv heller ikke er noen gitt enhet, men en kulturell konstruksjon som er blitt tillagt definisjoner og verdier av de som bruker eller betrakter det. Det er områdene til tjilpa-folket i Australia, og to steder i Jerusalem, som danner utgangspunktet for bokens refleksjoner.


Norman Cohn
Jakten på tusenårsriket. Revolusjonære millenarister og mystiske anarkister i middelalderen

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: The Pursuit of the Millenium. Revolutionary Millenarists and Mystical Anarchists of the Middle Ages
Humanist forlag 1999

Jakten på tusenårsriket er en moderne klassiker som gir et fascinerende perspektiv på europeisk historie: Helt siden oldtiden har mennesker båret på en drøm om et nært forestående paradis på jord – tusenårsriket. Særlig i tider med sosial uro har mennesker hatt sterke forventninger om og jaktet på et slikt mirakel. Men denne jakten har etterlatt seg et kjølvann stenket av blod: korstog, falske profeter, revolusjon og massakrer. Det viser seg, ifølge Norman Cohn, at millenaristiske forventninger og de voldelige bevegelser som fulgte inngår i et kjent mønster av folkelig mytologi og religiøse forestillinger. Disse kraftfulle mytene finner vi også i dag.


Burton L. Mack,
Det tapte evangelium. Skriftet Q og kristendommens opprinnelse

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: The Lost Gospel. The Book of Q & Christian Origins
Pax forlag 1999

De første som fulgte Jesus, tenkte ikke på han som en guddommelig Messias. For dem var Jesus en læremester som hjalp dem gjennom vanskelige tider. De tidligste ordene av og om Jesus åpenbarer at han ble betraktet som en sterk lærer i den greske, kyniske, filosofiske tradisjonen. Boka inneholder skriftet Q, de ordene som ble betraktet som de mest autentiske ord fra Jesus. Forfatteren gransker i tillegg kristendommens opprinnelse og diskuterer hvordan Jesus-bildet er blitt endret til myte.


Britt Mari Näsström
Blot. Tro og offer i det førkristne Norden

oversatt av Kåre A. Lie fra svensk (manus)
Pax forlag 2001

I den religiøse kulten var offeret tenkt som en del av et gavebytte mellom mennesker og guder. Det fantes gaveoffer, soningsoffer og måltidsoffer. Ofring i forbindelse med kornhøsten var vanlig, og ved særlig viktige anledninger ble det ofret dyr. Menneskeoffer forekom også. Offer kunne brukes til ulike typer spådomskunst og utgjorde en viktig del av både årstidsriter, som jul og påske, og av overgangsriter som bryllup og begravelse. Forfatteren bygger på historie, myter, diktning, etymologi og arkeologiske funn. Hun ønsker å knytte vår norrøne arv nærmere dens indoeuropeiske opprinnelse.


Jeffrey Burton Russell
Himmelens historie. Den syngende stillhet

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: A History of Heaven. The Singing Silence
Pax forlag 2002

Boka forteller himmelens historie, fra den tidlige jødiske tro, fram til Dantes opplevelse av himmelen i den Guddommelige komedie på 1300 tallet. Forfatteren forklarer hvordan himmelen er blitt beskrevet slik at den reflekterer de ytterste av alle menneskelige lengsler, mystikerens håp om nærhet til det guddommelige, en
tilværelse gjennomsyret av fullkommen kjærlighet. Bokas andre del er en nærlesning av Dantes Paradiso.

Carol Zaleski
Reiser i en annen verden. Nær-døden-opplevelser i middelalderen og i dag

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: Otherworld Journeys. accounts of Near-Death Experience in Medieval and Modern Times
Pax forlag 2002

Forfatteren viser at dagens nær-døden-opplevelser har en historie langt tilbake i tida, og presenterer en oversikt over skildringer fra middelalderen og over forskjellige måter nær-døden-opplevelser framstilles på i dag. Hun sammenligner vitnesbyrd fra de to forskjellige periodene, og åpner slik for en forståelse av fenomenet som går utover de kulturelle rammene. Forfatteren gjør også rede for forskjellige teorier på feltet, refererer til medisinske og psykologiske forklaringsmodeller og til motargumentene mot disse.


Caroline Walker Bynum:
Hellig føde, hellig faste. Kvinner og mat i middelalderen
oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: Holy feast and holy fast. The religious significance of food to medieval women
Pax forlag 2004

Forfatteren viser hvordan middelalderens kvinner brukte mat og fasten som en del av sin religion. I boken blir myten om kristendommen som kroppsfiendtlig avlivet. Forfatteren hevder at ved å ha kroppskontroll kan man nå en guddommelig erkjennelse. Med forkortelser, noter, litteraturhenvisninger og register.

Anne Sofie Roald
Er muslimske kvinner undertrykt?
oversatt av Kåre A. Lie fra svensk (deler av manus)
Pax forlag 2005

En bok om de "hete spørsmålene" i møtet mellom muslimer og det norske storsamfunnet. Vi ser hvordan muslimer selv forholder seg til kjærlighet, sex og ekteskap, til omskjæring av kvinner, til arrangerte ekteskap, tvangsekteskap og flergifte og til skilsmisse og foreldremyndighet. Boka handler også om den muslimske klesdrakten, og om sløret i særdeleshet, om selve kulturmøtet mellom innvandrere og det norske samfunnet og om hvordan det er å ha en såkalt bindestreksidentitet. Er muslimske kvinner undertrykt? undersøker også i hvilken grad undertrykkelse og press mot muslimske kvinner kommer fra det norske storsamfunnet.


Jan Hjärpe, red.
99 spørsmål om islam

oversatt av Kåre A. Lie fra svensk: 99 frågor om islam
Humanist forlag 2005

Hva sier Koranen om sløret? Hva menes med sharia? Hva har selvmordsattentater med religion å gjøre? Hvordan forholder islam seg til andre religioner? Tillater islam flerkoneri? Dette og mye annet gir boka 99 spørsmål om islam svar på. Den gir også svar på hva en imam, mullah og ayatollah er og hvilken stilling de har innenfor islam. Andre områder som avstraffelse og dødsstraff, høytider og skikker, forholdet til alkohol, medisin, familieliv og ekteskap forklares i boka. Her får du nyanserte svar på det du måtte lure på om islam.


Richard Norman
Humanisme
oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk On humanism
Humanist forlag 2007

Hva er humanisme og hva innebærer det å kalle seg humanist? Finnes det en doktrine som alle humanister må slutte seg til? Hvordan forholder humanismen seg til religion? Betyr de gjentatte forbrytelser mot menneskeheten i vår moderne tid at humanismen som tankesett må forkastes? Richard Norman mener at en av humanismens grunnleggende ideer er at man må gå til mennesket selv og ikke til en høyere makt dersom man vil ha svar på det gamle sokratiske spørsmål: Hva er det gode liv? Humanisme har mye til felles med rasjonalitet og vitenskap, men dette er langt fra noen fornektelse av den mer mystiske og skjøre delen av det å være menneske.

Verdens levende religioner

Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson, red.
Verdens levende religioner
2 kapitler av Geertz oversatt av Kåre A. Lie fra dansk
Pax forlag 2007

Boken gir en oversikt over store verdensreligioner som jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme, men også mindre religiøse retninger som jainisme, sikhisme og ulike former for nyreligiøsitet. Den enkelte religion presenteres med historisk bakgrunn, troslære og hellige skrifter. Ingvild Sælid Gilhus, Lisbeth Mikaelsson, Armin W. Geertz, Bente Groth, Knut A. Jacobsen, Brita Pollan og Anne Sofie Roald er alle forskere og har skrevet om hvert sitt religionsområde i boka. Har litteraturliste og register.
 Oversettelser hovedside

Hjem

E-mail: alberlie@online.no

Copyright @ 2007, Kåre A. Lie. All rights reserved.