English


Forfatterskap
Prinsen som våknet
Innsiktsmeditasjon
Veien og hjulet
Jesus og Buddha
Mahasatipatthanasutta. En analytisk studie
Tanke og virkelighet
Buddhistisk psykologi

Smaken av frihet
Spor av vikingenes sanger
Pali. En liten innføring i Buddhas språk

Bøker som kommer

Prinsen som våknet

Solum Forlag, Oslo 1999, ISBN 82-560-1163-7
Illustrasjoner: Else K-H Baugh

Prinsen som våknet er historien om Buddha, levende fortalt for barn og ungdom. Boka handler om sentrale begivenheter i Buddhas liv: Fødsel og oppvekst, oppvåkning, hvordan han vant sine første tilhengere og grunnla en orden.

Prinsen som våknet viser også Buddha som læremester og gir et enkelt riss av hans lære, med vekt på allmennmenneskelige og etiske sider.

Boka er en frittstående fagbok og egner seg som supplement i KRL-faget i skolen. Episodene er basert på grunntekstene på sanskrit og pali, men fritt gjenfortalt og rikt illustrert i farger og svart/hvitt ved Else K-H. Baugh for å gjøre stoffet mer tilgjengelig for unge lesere.

Her kan du lese tre kapitler fra Prinsen som våknet

Bokanmeldelse på bokhandelen maos nettsted:

Strålende til bruk i skolen!
Som lærer i krl (grunnskolen) er man ofte på jakt etter litteratur som fenger elevene. Denne boka forteller oss, gjennnom illustrasjoner og fortellinger, om Buddhas liv fra fødsel til død. Den er skrevet som små fortellinger som bygger på hverandre og språket er lett å lese. Ikke minst er det lett å fortelle videre. Elevene liker boka godt og føler at de lærer å kjenne Buddha. Skolebøker blir ofte kortfattet og inneholder stort sett kun de mest sentrale punkter i hans liv.
Dette er selvfølgelig en bok for voksne, for den er interessant å lese og en får en del forklaringer på hva f.eks det menes med den åttedelte veien i buddhismen, de 10 levereglene, eneboeren, Buddha den våkne osv. Dette er en bok jeg absolutt vil anbefale hvis du vil lære litt om Buddha og buddhismens opprinnelse og levemåter. (Poeng: 6 av 6)
Elsa

Opp

Forside "Innsiktsmeditasjon"

Innsiktsmeditasjon

En buddhistisk metode


Pax forlag A/S, Oslo 2002, ISBN 82-530-2464-9


Innsiktsmeditasjon gir en innføring i oppmerksomhetstrening (satipatthana) eller innsiktsmeditasjon (vipassana). Denne metoden kan hjelpe oss til en bedre forståelse av oss selv og den virkeligheten vi lever i, noe som igjen kan bidra til høyre livskvalitet.

Boka bygger på mange års teoretiske og praktiske studier, og ikke minst på egne erfaringer med metoden, og legger særlig vekt på å gi en så enkel og praktisk innføring som mulig, slik at også de som ikke har anledning til å oppsøke en læremester, kan komme i gang med treningen på egen hånd.

Les noen sider fra boka her.

Denne boka er nå utsolgt fra forlaget. Jeg sitter imidlertid med et lite restopplag som jeg selger så langt det rekker.

Prisen er kr. 150,- fritt tilsendt.

For bestilling, send en mail til alberlie@online.no

Opp

Veienoghjulet

Veien og hjulet

Buddhisme i praksis

Solum Forlag, Oslo, 2004, ISBN 82 560-1414-8
Illustrasjoner: Justyna Nyka

En innføring i buddhistisk religion og filosofi med vekt på en etikk hvor toleranse og vennlighet står sentralt. Boka er skrevet av Kåre A. Lie, Egil Lothe og Svein Myreng, og den er skrevet spesielt med tanke på ungdom og større barn.

I de snart 2500 årene som har gått siden buddhismen ble til, har den vandret over store deler av verden og tatt mange forskjellige former. Buddhismen la fra starten av stor vekt på menneskenes evne til å tenke selvstendig. Den har ingen "pave" og ingen sentralmakt, og er for det meste kjennetegnet av stor toleranse overfor ulike oppfatninger. Derfor har den ofte tatt over trekk ved de lokale kulturene som den har kommet i kontakt med, og utviklet seg forskjellig fra land til land.

Likevel går det an å finne sentrale tanker som det er bred enighet om. En av disse sentrale tankene er nettopp at Buddhas lære ikke først og fremst er en samling abstrakte teser, men en praksis som skal kunne føre til større frihet og glede for enkeltmennesker og i samfunnet som helhet.

Opp

Jesus og Buddha

Jesus og Buddha

Parallelle uttalelser fra kristen og buddhistisk tradisjon


Emilia forlag, 2005, ISBN 82-7419-096-3


Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.
Joh 8,32

Akkurat som hele havet har en og samme smak, nemlig smaken av salt, slik har også hele min lære og treningsdisiplin en og samme smak, nemlig smaken av frihet.
AN 4, 203


En antologi av tekster om parallelle temaer fra kristen og buddhistisk tradisjon.

Når Buddha møtte filosofer og prester som bekjente seg til andre livssyn enn hans eget, hendte det han hilste dem med disse ordene: "La oss se bort fra de sakene vi ikke er enige om, mine venner. La oss heller snakke sammen om slikt som vi er enige om."

Denne boka er skrevet for å følge opp Buddhas oppfordring til dialog og brobygging.

Opp

Mahasatipatthanasutta

Mahasatipatthanasutta

En analytisk studie

Schweitzerforlaget 2006. ISBN 13: 978-82-92677-08-7. ISBN-10: 82-92677-08-9


Mahasatipatthanasutta (Digha Nikaya 22) er en av buddhismens viktigste tekster. Denne teksten presenterer en meget konkret meditasjonsmetodikk, men gir også presise definisjoner og forklaringer til mange av buddhismens mest sentrale begreper. Denne boka inneholder en dybdestudie av grunnteksten med drøftinger av oversettelsesalternativer og utførlige analyser av innholdet.

Les to utdrag fra boka her:

Sier buddhismen at "alt er lidelse"?
Hva betyr nibbana (nirvana)?

Denne boka kan bestilles i en vanlig bokhandel, men den raskeste måten å få den på, er å bestille den ved å sende en mail enten til meg eller til Schweitzerforlaget.

Prisen er kr. 150,- fritt tilsendt.

For bestilling, send en mail til alberlie@online.no

Opp

Tanke og virkelighet

Tanke og virkelighet


Buddhistisk filosofi og praksis i lys av Vasubandhus Madhyantavibhaga

Solum forlag 2006, ISBN 82-560-1509-8

Boka er skrevet i samarbeid med Svein Myreng.

Hva er virkelig? Er det mulig for oss å erkjenne den egentlige virkeligheten? Finnes det metoder som kan hjelpe oss til å oppleve glede og sinnsro?

Den buddhistiske filosofen Vasubandhu drøfter disse spørsmålene i sin bok Madhyantavibhaga, som her for første gang i sin helhet er oversatt til norsk. I innledningen settes teksten inn i en større sammenheng, og forfatterne gir dessuten fyldige kommentarer og forklaringer underveis.

Selv om Vasubandhu levde i India på 300-tallet e.Kr, er de spørsmålene han tok opp - og de svarene han foreslo - av en så allmennmenneskelig interesse at de også har verdi for oss som lever i dag, i en helt annen tid og kultur.

Madhyantavibhaga gir en uhyre presis og dyptborende analyse av virkeligheten slik vi opplever den. Dens mål er å hjelpe oss til å finne frihet og glede, og leve med større visdom og medfølelse.

Les analysen av første kapittel av Vasubandhusavhandling her.

Opp


Buddhistisk psykologi

Innføring i abhidhamma

Solum forlag 2007, ISBN978-82-560-1551-1

Den dype psykologiske innsikten den tidlige buddhismen utviklet, gjenspeiler seg i mange av buddhismens grunntekster, men den er særlig utkrystallisert i den delen av tekstene som kalles Abhidhamma, "den essensielle læren".

Abhidhamma tilbyr en detaljert analyse av sinnets innhold og sinnets prosesser fra øyeblikk til øyeblikk, en analyse som er basert på omhyggelige observasjoner. De studiene av sinnet, av dets prosesser og relasjoner, som abhidhamma trekker opp, kan ha stor praktisk og personlig verdi og gi en dypere forståelse av tilværelsen, uansett hvilket livssyn man ellers måtte ha.

Abhidhamma-litteraturen er omfattende og meget kompleks. Denne boken gir en enkel innføring i de viktigste hovedtankene i denne psykologien og åpner en port inn til abhidhammas rikdommer.

I et kulturhistorisk perspektiv er abhidhamma en viktig del av verdens kulturarv, og selv om denne psykologien til nå har vært lite kjent i Vesten, burde den innta sin rettmessige plass ved siden av den klassiske greske filosofien og andre merkesteiner i menneskehetens intellektuelle historie.


Opp

Smaken av frihet
Smaken av frihet
Et humanistisk perspektiv på buddhismen.

Emilia forlag 2007, ISBN 978-82-7419-118-1

For verden er nettopp her, sier jeg, i din egen favnlange kropp med alle dens tanker og forestillinger. (Buddha)

Både buddhisme og humanisme finnes i forskjellige varianter. Denne boken vil i første rekke utforske de klare parallellene mellom Buddhas opprinnelige lære og moderne sekulær humanisme. Intet forhold til noen personlig gud, mennesket i sentrum, udogmatisk og selvstendig tenkning, vekt på psykologi og etiske problemstillinger ... dette er noen få stikkord som viser til disse parallellene.

En slik nøktern og jordnær form for humanistisk buddhisme kan ha mye å gi også til dem som ikke nødvendigvis regner seg som buddhister. Boken viser at buddhister og humanister kan ha mye å lære av hverandre.
Opp
Spor av vikingenes sanger
Sanger og danser fra vikingtid og middelalder

Traces of the Songs of the Vikings
Songs and Dances from the Viking Age and from the Middle Ages

Midgard forlag 2009, ISBN 978-82-92464-06-9

På grunnlag av studier og analyser av tilgjengelige kilder drøfter denne boken hva vi kan vite og hva vi kan slutte oss til om de melodiene våre forfedre sang for omkring tusen år siden. Boken gir forsøksvise rekonstruksjoner av melodier til kjente norrøne kvad som f.eks. Voluspå og Håvamål. Den drøfter også hvilke instrumenter vikingene kjente, og gir forslag til hvordan disse kan brukes i praksis.

Denne boken prøver derfor å gjenskape brokker av vår tapte musikkhistorie.

Men samtidig tar den også sikte på å være en praktisk brukesbok for vikinglag og andre vikinginteresserte, og den vil kunne nyttes i musikk- og historieundervisningen. for videre å øke den praktiske bruksverdien er det tatt med en del populære middelaldersanger og dansemelodier fra land som vikingene ofte besøkte.

Boken er skrevet på norsk og engelsk.

Se mer om boken her, på norsk og på engelsk.

Opp


Pali

En liten innføring i Buddhas språk

Schweitzerforlaget 2009, ISBN 978-82-92677-21-6

Den som virkelig vil studere buddhismens tidligste tekster, kommer ikke utenom kunnskap om det gamle indiske språket de er formidlet på: pali.

I denne boken får du en enkel og grei innføring i språket pali. Det kreves ingen forkunnskaper om språk og grammatikk. I en enkel og direkte samtaleform gir forfatteren en innføring i språket med mange eksempler hentet fra buddhistiske tekster. Dette gjør at leseren umiddelbart tas rett inn i den fascinerende verden som de gamle buddhistiske tekster utgjør.

Boken er utsolgt fra forlaget, men kan lastes ned gratis her: PaliGotamas verktøy.
Sekulær buddhisme - lære og praksis


Emilia forlag 2016,ISBN 978-82-7419-156-3


Mange har hørt om "mindfulness". Dette er et verktøy for et bedre liv, og mange har hatt nytte av dette verktøyet. Det som kanskje ikke er like godt kjent, er at mindfulness er en del av et større verktøysett. Noen har hørt at det stammer fra buddhistisk tradisjon, men er kanskje ikke interessert i å gå dypere inn i resten av Buddhas lære, kanskje fordi de ikke har lyst til å invovere set i en "orientalsk religion". Og det er synd, for på den måten går man faktisk glipp av en rekke andre verktøy som er utviklet til å passe som hånd i hanske sammen med mindfulnessverktøyet. Så hvordan skal man da få adgang til hele verktøysettet, uten å involvere seg ii en hel religion?

En løsning kan være å se nærmere på det som kalles sekulær, dvs. ikke-religiøs, buddhisme. Denne boken handler derfor ikke om religion og heller ikke om tradisjonell buddhisme. Men om noen skulle være interessert i å se om Gotama (også kjent som Buddha) kan ha noen råd eller veiledninger som kan være til nytte for oss som lever i Vesten i dag og som ikke føler noen spesiell tilknytning til noen religion, kan det være bryet verdt å se nærmere på denne boken.

Hjem

E-mail: alberlie@online.no

Copyright @ 2013, Kåre A. Lie. All rights reserved.