Oversatte bøker

Historie, arkeologi, sosiologi, språk, kulturhistorie, naturvitenskap, m.m.


 


Colin Renfrew
Den indoeuropeiske gåte. Arkeologi og språk

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk (med avsnitt fra sanskrit, gresk, latin, fransk): Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins
Pax forlag 1992

I denne boka kaster forfatteren et nytt lys over forholdet mellom arkeologi og språkforskning og ser nærmere på de merkverdige likhetene som finnes mellom de forskjellige språkene i den gamle indoeuropeiske språkfamilien. Han utfordrer vedtatte oppfatninger og kommer til en ny og overbevisende konklusjon; viser hvordan det indoeuropeiske språket stammer fra Anatolia og at indoeuropeernes hemmelige våpen ikke var hester og våpenmakt, men jordbruket. Forfatterens arbeid gjør det sannsynlig at europeerne har mye dypere røtter i sin egen verdensdel enn noen har kunnet forestille seg.

Riane Eisler
Begeret og sverdet, kjønn og kultur

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: The Chalice and the Blade
Pax forlag 1994

Med utgangspunkt i sine studier innen arkeologi og historie, myter og religion, tolker forfatteren menneskehetens fortid på nytt, med vekt på utviklingen av samfunnsformer. Eisler finner belegg for (og håp i!) at tidligere tiders mennesker har levd i relativ harmoni: Kvinner rangerte ikke automatisk lavere enn menn og samfunnet var ikke nødvendigvis rigid klassedelt. Særlig finner hun inspirasjon i forhistorisk tid, under gudinnekulten i eldre og yngre steinalder.John Chadwick
Løsningen av linear B

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk
Pax forlag 1995

Den minoiske høykulturen på Kreta gikk under i 1450 f.Kr. Under de mange utgravningene har man funnet forskjellige skriftsystemer, blant annet det som kalles linear B. Dette ble dechiffrert i 1950-årene av engelskmannen Michael Ventris. Løsningen ble regnet for en strålende intellektuell prestasjon og tolkningen er nå alminnelig akseptert. Denne boka er skrevet av Ventris' nære kollega og venn, greskeksperten John Chadwick, som videreførte deres felles arbeid etter Ventris' død.


Alf Lombard
Alle jordens språk

oversatt av Kåre A. Lie fra svensk: Språken på vår jord
Pax forlag 1996

I denne boka omtales både levende og utdødde språk. De plasseres historisk og geografisk, og det redegjøres for slektskap mellom dem og for tilhørighet i de ulike språkfamilier. Omhandler også de forskjellige språks viktigste dialekter. De nordiske språkene er spesielt grundig behandlet.Mary Douglas
Rent og urent

oversatt av Kåre A Lie fra engelsk: Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of Pollution and Danger
Pax forlag 1997

Gjennom sin analyse viser forfatteren hvordan det intrikate mønsteret som er vår egen tilværelse, ikke er noen naturlig inndeling, men resultatet av en sosial prosess. Hun hevder at forståelsen av renhet og urenhet er med på å skape kategorier og skillene i alle kulturer. Dette er en felles faktor som binder alle menneskelige samfunn sammen, og erkjennelsen av dette bidrar til å dempe vårt skille mellom en sekulær og en religiøs virkelighetsoppfatning.


John J. Norwich
Bysants' historie

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: A Short History of Byzantium
Pax forlag 1997

I denne boken fortelles historien om Det bysantiske riket, fra dets begynnelse i 330 til Bysants måtte se seg slått av tyrkerne i 1453. Det er en myte at antikken gikk tapt etter Hellas storhetstid og Romerrikets undergang, for den levde videre i den bysantiske kulturen.


Marilyn Yalom
Kvinnebryst.
En kulturhistorie

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: A History of the Breast
Pax forlag 1999

Boken forteller om kvinnebrystenes skiftende betydning og symbolikk gjennom tidene. Her er de hellige brystene, de hjemlige brystene, de kunstneriske og de erotiske og de kommersialiserte brystene. Her er brystene som politikk og de psykologiske brystene, og medisinens forhold til kvinnebryst. Boken handler også om hvordan forfattere, moralister og pornografer har oppfattet kvinnebrystene. Og hvordan kvinner selv har oppfattet dem. Illustrert med alt fra arkeologiske gjenstander og gamle malerier til moderne fotografi, reklame og tegneserier.


Lotte Hedeager
Skygger av en annen virkelighet. Oldnordiske myter

oversatt av Kåre A. Lie fra dansk: Skygger af en anden virkelighed. Oldnordiske myter
Pax forlag 1999

Forfatteren forsøker å trenge inn i den tankeverden og mentalitet som hersket i folkevandringstiden (400- 500 tallet e.Kr.). Kildene er arkeologiske funn, samtidige europeiske skrifter og senere norrøne kilder. Den norrøne litteraturen med myter og sagn er en kilde til kunnskap om de holdninger og oppfatninger som rådde grunnen. Forfatteren analyserer også folkevandringens stil (dyreornamentikken), gullfunnene og runenes funksjon, og mener at folkevandringstidens oppbrudd henger sammen med overgangen til den nye religionen som har krigerguden Odin som kraftsentrum.


Michael Willis
Tibetanerne: Myter, kunst og levende symboler
,
oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: Life, Myth and Art: Tibet
Cappelen forlag 2000

Boka gir en innføring en eldgammel kultur som har utviklet seg på verdens tak i et land omgitt av ville fjell og voktet av demoner. I tekst og bilder blir vi innviet i tibetanernes historie, kunst og religion.


Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø
Tusen års Europahistorie.
Romere, germanere og nordboere
oversatt av Kåre A. Lie fra dansk: Det europæiske hus. Bind 2. Romerne og germanerne
Pax forlag 2001

Dagens Europa og det særegent europeiske oppstod i det kraftfulle møte mellom romere, germanere og nordboere ved begynnelsen av vår tidsregning. Denne bredt anlagte europahistorie utgjør et viktig bidrag til vår europeiske selvforståelse og forteller en felles europeisk historie som er lite kjent i Norge; en historie der Norden spiller en langt mer fremtredende rolle enn de fleste vil være klar over. En bevissthet om et Europa som et hele ble født etter slaget vet Teutoburg i år 9 e.kr., da germanske stammekriger vant en knusende seier over den romerske har. Romernes ekspansjon mot nord ble stanset, og det europeiske kontinent ble delt, men også samlet. Geografisk, kulturelt og politisk kom grensen til å gå fra vest til øst, langs Rhinen og Donau, men det germanske nord og det latinske syd ble samtidig en dualistisk enhet. En ny verdensdel var blitt til.

Antonio R. Damasio
Descartes' feiltakelse. Fornuft, følelser og menneskehjernen

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: Descartes' Error
Pax forlag 2001

Forfatteren diskuterer i denne boken hvorfor Descartes tok feil når han atskilte kropp og sjel som to uavhengige enheter. Hans tanker, som bygger på biologisk kunnskap, blir i sin forlengelse humanistens betraktninger over mennesket og dets tilstand.


Frances A. Yates
Modernitetens okkulte inspirasjon
. Giordano Bruno og arven etter Hermes Trismegistos
,
oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: Giordano Bruno and the Hermetic Tradition
Pax forlag 2001

Forfatteren viser i denne boken den viktige rollen mange okkulte retninger spilte i renessansen, og hvordan disse var med på å forme selve epoken og ettertiden. I fokus er filosofen, naturvitenskapsmannen og den kjetterdømte Giordano Bruno. Avgjørende for renessansens okkultisme var gjenoppdagelsen av skriftene tilskrevet Hermes Trismegistos, som ble ansett for den mest opprinnelige vismann, eldre enn både Moses og Platon.


Antonio R. Damasio
Følelsen av hva som skjer

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: The Feeling of What Happens. Body and Emotion in the Making of Consciousness
Pax forlag 2002

Gjennom en rekke eksempler fra nevrologien, dvs. pasienter med en eller annen lokaliserbar hjernesvikt, argumenterer forfatteren for eksistensen av to bevissthetsdimensjoner, en "kjernebevissthet" og en "autobiografisk bevissthet", at disse er knyttet til bestemte kjernestrukturer, at selvets bestandighet er knyttet til kroppens indre selvregulering og at bevisstheten er den evolusjonsutviklede funksjon som tillater organismen å forholde seg på en sofistikert måte til hva omverdenen gjør med en. Leseren blir gjennom hele boken oppdatert med hensyn til en del nyere kunnskap om hjernen og dens funksjoner.


Bryan Sykes
Evas sju døtre. En fortelling om våre genetiske formødre

oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: The Seven Daughters of Eve
Pax forlag 2003

Forfatteren gir en beskrivelse av sin pionerforskning på et bemerkelsesverdig gen som nedarves fra mor til datter, og som forblir uendret fra generasjon til generasjon. Ved å undersøke DNA-prøver fra hele verden, kommer han frem til at de aller fleste kvinner med europeisk opprinnelse nedstammer fra en av bare sju kvinner som levde for titusener av år siden. Gjennom fortellinger om våre sju genetiske formødre gir Sykes oss et innblikk i genetikkens versjon av vår egen fortid. I tillegg er boken en personlig beretning om spenning og skuffelser i en forskers liv, om vitebegjær og tilfeldigheter på vei mot ny og revolusjonerende kunnskap om oss selv og genene våre.


Albert Einstein og Sigmund Freud
Hvorfor krig? En brevveksling

oversatt av Kåre A. Lie fra tysk: Warum Krieg? Ein Briefwechsel
Bazar forlag 2003

”Det har aldri vært en god krig eller en dårlig fred.”
Albert Einstein tar utgangspunkt i dette sitatet av Benjamin Franklin i sitt brev ”For en militant pasifisme” til Sigmund Freud, og stiller spørsmålet ”Hvorfor krig?”. Freud forsøker å svare i sitt brev, der han bl.a. forklarer sin drømmeteori. To av det 20. århundrets største genier diskuterer den menneskelige sjel. Hva er årsakene til den uendelige vold og barbari i den menneskelige sivilisasjon? Hva kan man gjøre?Peter Atkins
Galileos finger
.
Vitenskapens ti største idéer
oversatt av Kåre A. Lie fra engelsk: Galileo's Finger - The Ten Great Ideas of Science
Humanist forlag 2004

Kan hvem som helst forstå Einsteins relativitetsteori?
Ja, hevder Peter Atkins ambisiøst: Han ønsker å forklare de helt sentrale ideene i naturvitenskapens historie, for vanlige lesere. Og det uten å jukse underveis! Her får du glitrende introduksjoner til fenomener som evolusjon, DNA, termodynamikk, kvanteteori, matematikk, relativitetsteorien og læren om universet.
Vanskelig? Ikke nødvendigvis!


Staffan Lindeberg
Mat - Bedre helse med steinalderkost

oversatt av Kåre A. Lie fra svensk: Maten och folksjukdomarna - ett evolutionsmedicinskt perspektiv
Humanist forlag 2005

Boka tar for seg kosthold i et evolusjonsperspektiv – og belyser sammenhengen mellom kosthold og moderne folkesykdommer. Forfatterens utgangspunkt er at mat som har vært tilgjengelig for mennesket gjennom hele evolusjonen også er det beste for oss. Det betyr mer kjøtt, fisk, grønnsaker, nøtter og frukt og mindre korn, bønner, melk og sukker. Boken er et viktig faglig bidrag i debatten om kosthold og dets betydning for moderne folkesykdommer.


Rasmus Dahlberg
1983 - Den kalde krigens høydepunkt
oversatt av Kåre A. Lie fra dansk: 1983 - Den Kolde Krigs Højdepunkt
Humanist forlag 2006

Året er 1983. Regjeringene i både USA og Sovjetunionen er preget av paranoia, mistenksomhet og krigsfrykt. I Washington har president Ronald Reagan erklært økonomisk og psykologisk krig mot russerne. I Moskva har Jurij Andropovs paranoia bredt seg fra KGB til den sovjetiske toppledelsen. Atomopprustning i Vest-Europa, invasjon av Grenada, terrorbomber i Libanon og nedskytningen av et koreansk passasjerfly er med på gjøre dette året til den kalde krigens høydepunkt. Supermaktenes retoriske angrep på hverandre skaper en farlig situasjon der tilfeldigheter og misforståelser kan føre til en katastrofal atomkrig.Dramaet utspiller seg i maktens korridorer i Washington og Moskva, og vi er med der beslutningene tas og konsekvensene merkes. Denne intense og spenningsfylte dokumentaren tar deg rett tilbake til 1983.

 

Longerich
Peter Longerich
"Dette visste vi ikke noe om!" Tyskerne og jødeforfølgelsene 1933-1945
Oversatt av Kåre A. Lie fra tysk: "Davon haben wir nichts gewusst!" Die Deutschen und die Juderverfolgung 1933-1945
Historie&Kultur 2007

Peter Longerich, en av verdens fremste Holocaustforskere, forteller i den nye boken Dette visste vi ikke noe om! hva den vanlige tysker visste og ikke visste om “den endelige løsning” i årene 1933-45. Longerich påviser at jødeforfølgelsene i Det tyske riket ikke bare fant sted i full åpenhet, men at nazi-regimet fra slutten av 1941 også informerte tydelig om utryddelsen av jødene. Selv om de konkrete detaljene i massemordet egentlig var strengt hemmelige, skjedde det hyppige lekkasjer. Gjennom sin propagandapolitikk signaliserte nazi-lederne overfor tyskerne at de var blitt gjort til medvitere og medskyldige i en forbrytelse av enorme dimensjoner - og at deres skjebne på godt og vondt var uløselig knyttet til regimets eksistens. Han viser hvorledes den tyske befolkningen forholdt seg til jødeforfølgelsenes ulike faser - diskrimineringen, segregasjonen, fordrivelsen, deportasjonen og det endelige massemordet

  Oversettelser hovedside

Hjem

E-mail: alberlie@online.no

Copyright @ 2007, Kåre A. Lie. All rights reserved.